top of page
שימור-מסגרת-עתיקה.jpg

שימור מסגרת עתיקה

שימור-מסגרות-מהלך-שימור-המסגרת.jpg

שימור מסגרות - מהלך שימור המסגרת

פעולת שימור של מסגרות או אובייקטים מוזהבים, כוללת ניקוי, קונסולידציה (קיבוע והדבקה של שכבת הג'סו והזהב), שיחזור בסיס העץ של האובייקט, שיחזור עיטורים (פיתוחים דקורטיביים של עץ וג'סו) והשלמות של שכבות עלי הזהב והפטינה.

במהלך שימור משטחי הזהבה, הנני עובדת בשיטות עבודה איטלקיות מסורתיות אותן למדתי בפירנצה. חומרי העבודה, ביניהם עלי הזהב והכסף בהם אני משתמשת, מיובאים מחו"ל וחלקם, למשל ג'סו, בולו, שללק, ושעוות, הנני מכינה בסטודיו לפי מתכון מסורתי.

עבודת שימור מסגרות כוללת:

א. תיעוד מצולם של המסגרת או האובייקט לפני תחילת הטיפול.
ב. אבחון וניתוח מצב היצירה באמצעות התבוננות תחת הגדלה ובדיקת רגישות.
ג. הכנת דו"ח מצב נוכחי למסגרת או לאובייקט, תוך פירוט המצב של כל חלק ביצירה (לדוגמה בסיס העץ, שכבת הג'סו, שכבת עלי הזהב/כסף, פטינה, שכבת מגן).
ד. תכנון שלבי תהליך השימור וגיבוש תוכנית עבודה.
ה. ביצוע בפועל של עבודת השימור ותיעוד צילומי של כל שלבי העבודה.
ו. הכנת דו"ח מסכם לעבודת השימור: פירוט תהליכי העבודה והחומרים בהם נעשה שימוש במהלך עבודת השימור.

הלקוח מקבל לידיו את כל התיעוד הכתוב והמצולם אשר מהווה חלק בלתי נפרד משקיפות עבודת השימור.

שימור מסגרות

bottom of page