top of page

בעקבות השריפה הגדולה ביערות הכרמל בחודש דצמבר 2010 היה חשש, כי עשן ופיח חדרו לחלל מוזיאון ינקו דאדא שבעין הוד. זיהום אוויר ולכלוך פוגעים ומסכנים את הציורים ולכן נדרש טיפול מיידי בכל יצירות אוסף המוזיאון התלויות בחלל התצוגה ומאוחסנות במחסני המוזיאון.

פרויקט השימור כלל הוצאת הציורים מהמסגרת, ניקוי והחזרת הציורים למסגרות: הסרת הקרטון החומצי, הוצאת המסמרים החלודים, הכנסת הציור למסגרת וסגירת הרווחים בין הציור למסגרת עם אביזרי שימור.

בפרויקט שימור זה עבדתי לצד המשמרת שרון תג'ר.

Dafna-Wolf-Fitting-A-Painting-to-a-Frame

דפנה וולף - הכנסת הציור למסגרת

פרוייקט-שימור-מוזיאון-ינקו-דאדא.jpg

רסטורציה בחלל מוזיאון ינקו דאדא

שימור ציורים מאוסף מוזיאון ינקו דאדא

bottom of page